Trasų naudojimo ir elgesio trasose taisyklės (toliau – Taisyklės)

 Pandemijos metu galiojančios Utrių kalno taisyklės:

• Bilietai parduodami tik internetu.
• Slidinėjimo bilietai parduodami 2 valandoms.
• Bilietai nėra keičiami ir/arba grąžinami. Atsakingai pasirinkite norimą laiką.
• Atvykite 10-15 min. prieš jūsų sesijos pradžios laiką.
• Šį bilietą pateikite kasoje ir Jums bus išduotas slidinėjimo bilietas.
• Einant į patalpas visada privalomos kaukės dengiančios nosį ir burną visiems asmenims nuo 6 metų.
• Nuomos punktas veikia, tik privaloma laikytis karantino taisyklių.
• Laikykitės saugaus minimalaus 2 metrų atstumo tarp slidininkų čiuožiant.
• Vienu bugeliu (nepriklausomai nuo jo tipo) keliasi tik vienas klientas.
• Eilėje prie keltuvų, jeigu ji susidaro, privalomas saugus minimalus 2 metrų atstumas tarp slidininkų.
• Visoje teritorijoje tiek kalno viršuje, tiek prie keltuvų rekomenduojama laikytis saugaus atstumo.
• Slidinėjimo centro darbuotojai pasilieka teisę anuliuoti bilietą be perspėjimo dėl mažiausių taisyklių pažeidimų.
• Pasibaigus jūsų slidinėjimo laikui per 10 min. turite palikti slidinėjimo centro teritoriją.
• Įsigiję bilietus, Jūs sutinkate su bendromis Utrių kalno ir karantino metu galiojančiomis taisyklėmis, kurios skelbiamos: www.utriukalns.lt


Bendros Utrių kalno taisyklės:

UTRIŲ KALNO trasų naudojimo ir elgesio trasose Taisyklės (toliau – Taisyklės)

1 BENDROS SĄLYGOS:
1.1. Šios Utrių kalno slidinėjimo trasų (toliau – „Trasos”) naudojimo ir elgesio trasose taisyklės reguliuoja trasų ir prie jų esančios teritorijos naudojimo ir elgesio jose tvarką o taip pat jų naudotojo teises ir pareigas.
1.2. Į Trasas įeina teritorija, įtraukianti nusileidimo zoną, ir keltuvus, kurie specialiai skirti naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente.
1.3. Teisinius Trasų naudotojo (toliau – “Naudotojas”) ir Operatoriaus (toliau “Savininkas”) santykius nusako šios Taisyklės, Civilinis kodeksas ir kiti taikytini aktai.
1.4. Trasų naudojimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma tuo momentu, kai asmuo nuperka keltuvo ir Trasų naudojimo Bilietą arba kitaip teisėtai įgyja Savininko leidimą arba patvirtinimą naudoti Trasas (toliau tekste – „Bilietas“).
1.5. Savininkas suteikia leidimą Naudotojui naudoti Trasas tiktai pagal šios Sutarties sąlygas.
1.6. Trasas gali naudoti tiktai tie asmenys, kurie įsigijo galiojantį Bilietą, nupirktą arba gautą Utrių kalno slidinėjimo trasų kasose iš Utrių kalno slidinėjimo trasų personalo. Asmenys, negavę Savininko leidimo naudoti Trasas, arba kurie neturi galiojančio Bilieto, neturi teisės naudoti Trasas.
1.7. Šioje Sutartyje nustatytos Naudotojo pareigos ir Savininko teisės yra privalomos tiems asmenis, kurie faktiškai naudoja Trasas arba yra Trasų teritorijoje jų nenaudodami be Bilieto arba su negaliojančio Bilietu arba prieš Bilieto įsigijimą arba ir užsibaigus jo terminui. Naudodamas Trasas ir/arba jose būdamas asmuo įsipareigoja laikytis šios Sutarties sąlygų.
1.8. Teisę naudoti Trasas turi fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 12 metų amžiaus. Nepilnamečiai iki 12 metų amžiaus gali naudoti Trasas tiktai tiesioginėje pilnamečių asmenų priežiūroje.
1.9. Trasose draudžiama turėti (vedžioti su antsnukiu arba be, laikyti narve ar kt.) šunis ir kitus gyvūnus.
1.10. Už atlygi Trasose mokyti nusileisti snieglente arba slidėmis, ir arba vykdyti bet kokią ūkinę arba komercinę veiklą Trasose galima tik gavus išankstinį rašytinį Savininko sutikimą. Šio punkto pažeidimas (įtarimas jo pažeidimu) yra pagrindas pripažinti Naudotoją šiurkščiai pažeidus taisykles ir/arba neterminuotai uždrausti naudotis Trasomis.

2 SUTARTIES TERMINAS:
2.1. Nuo to momento, kai fizinis asmuo įsigijo Bilietą, jis laikomas “Naudotoju” šios Sutarties prasme ir jam yra privaloma ši Sutartis.
2.2. Sutarties terminas užsibaigia, o kartu su tuo ir teisė naudoti Trasas, jeigu užsibaigia Biliete nurodytas laikas arba nusileidimų skaičius.
2.3. Sutarties terminas užsibaigia ir kartu su tuo teisė naudoti Trasas, jeigu anuliuojamas asmens Bilietas dėl šios Sutarties sąlygų nesilaikymo.

3 INVENTORIUS:
3.1. Ši Sutartis suteikia teisę Naudotojui naudoti Trasas nusileidimui nuo kalno kalnų slidinėjimo slidėmis arba snieglente (toliau „Inventorius”)
3.2. Trasose leidžiama naudoti tiktai techniškai tvarkingą Inventorių.
3.3. Naudotojas turi įsitikinti savo Inventoriaus technine būkle. Jeigu Naudotojui kyla abejonių arba nėra informacijos dėl savo Inventoriaus techninės būklės, jis privalo kreiptis konsultacijos į Trasų specialistus Inventoriaus nuomos punkte.
3.4. Snieglentė turi būti su saugos diržu, kuris pritvirtintas prie snieglentės tvirtinimo ir Naudotojo kojos, o slidės privalo būti su stabdžių „letenėlėmis”, kad snieglentė arba slidės be naudotojo žinios negalėtų nuslysti šlaitu ir padaryti nuostolių arba sužeisti kitus Naudotojus. Slidžių lazdos apatinėje dalyje turi būti su apsauginėmis lėkštutėmis.
3.5. Šios Sutarties sąlygos privalomos visiems Naudotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja savo Inventorių ar išsinuomotą iš Savininko arba trečiųjų asmenų.
3.6. Trasose draudžiama naudoti rogutes, plėveles, lygumų slides ir pan., o taip pat ir kitą nuvažiavimo inventorių, išskyrus tą, kuris nurodytas Taisyklėse.

4 NAUDOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS:
4.1. Naudotojas turi teisę naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente tiktai tams skirtą kalno šlaito dalį (toliau – “Trasų nuvažiavimo zona”). Draudžiama naudoti nusileidimui Keltuvių kelią. Keltuvo keliu laikoma sąlyginė linija, kuria naudotojai pakyla šlaitu, naudojant keltuvą.
4.2. Naudotojas privalo laikytis šios Sutarties sąlygų, ženklų ir nurodymų Trasose, susijusių su Trasomis, jų naudojimu ir Inventoriumi. Naudotojas privalo laikytis Savininko darbuotojų, apsirengusių atitinkamos formos rūbais arba kitaip paženklintų atitinkamu skiriamuoju ženklu (toliau – “Trasų personalas”), reikalavimų arba nurodymų dėl Trasų, jų naudojimo ir Inventoriaus.
4.3. Naudotojams draudžiama naudoti Trasas arba jose būti (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Trasų personalas arba bet kuris kitas Savininko įgaliotas asmuo turi teisę pareikalauti nedelsiant patikrinti, ar naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Atsisakymas leisti nedelsiant patikrinti, ar naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų arba kliudymas bet kokiu būdu patikrinti, ar naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų, pripažįstamas, apsvaigimu nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų ir sukelia analogiškas teisines pasekmes kaip nustatymas, kad naudotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Trasų naudojimas arba buvimas jose (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų, nepriklausomai nuo apsvaigimo laipsnio, yra laikomas šiurkščiu Taisyklių pažeidimu.
4.4. Naudotojas turi teisę Trasose naudoti tiktai tokį Inventorių, kuris yra techniškai tvarkingas. Naudotojas prieš kiekvieną nusileidimą privalo įsitikinti, kad Inventorius yra techniškai tvarkingas.
4.5. Naudotojui draudžiama vaikščioti pėsčiomis po nusileidimo zoną ir keltuvo veikimo zonoje. Tais atvejais, kai Naudotojas priverstas vaikščioti pėsčiomis po Trasų nusileidimo zoną, paimant nukritusį inventoriaus daiktą (pavyzdžiui, slidę, kuri nuslydo Trasomis jam nukritus) arba siekiant pagelbėti esant nelaimingam atsitikimui, Naudotojas privalo judėti įmanomai netrukdant kitiems Naudotojams.
4.6. Naudotojui draudžiama nepagrįstai stovėti arba sėdėti Trasų nusileidimo zonoje arba keltuvo kelyje su techniškai tvarkingu Inventoriumi. Pagrįstumu galima laikyti kritimą, inventoriaus defektą, pagalbą nukentėjusiam, pagalbą kitam nukritusiam Naudotojui. Sustojus būtina stengtis kaip galima greičiau atlaisvinti Trasų nusileidimo zoną.
4.7. Naudotojas apsiima visišką atsakomybę už savo saugumą, sveikatą, gyvybę Trasoje ir yra atsakingas už tai, kad pasirinktas važiavimo greitis ir manevrai neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų Trasų Naudotojų saugumui.
4.8. Naudotojas atsisako nuo bet kurių reikalavimo teisių ir apsiima nekelti nei turtinių, nei kitokio pobūdžio pretenzijų ir reikalavimų Savininkui dėl Trasose gautų kūno sužeidimų, žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan.), jeigu tai įvyko šių sąlygų pažeidimo arba nesilaikymo rezultate.
4.9. Trasų dalį, vadinamą „Snieglenčių parku” ir, pažymėtą atitinkama nuoroda, galima naudoti asmenims, kurie turi įgūdžių ir kurių įgūdžiai atitinka tramplinų ir figūrų sudėtingumo laipsnį. Slidininkai gali naudoti Snieglenčių parką tik su šalmais ant galvos ir tik ir ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Personalas turi teisę bet kuriam Naudotojui uždrausti naudoti Snieglenčių parką, jeigu jo sugebėjimai arba nusileidimo būdas pavojingas jam pačiam arba kitiems lankytojams.

5 NUSILEIDIMO SĄLYGOS:
5.1. Naudotojas, pageidaujantis pradėti važiavimą, privalo įsitikinti, kad pradėjęs važiavimą jis nesukelia grėsmės sau ir kitiems Slidininkams.
5.2. Prieš pradedant kiekvieną nusileidimą, Naudotojas privalo įvertinti Trasų sniego dangos kokybę ir būklę, o taip pat kitų asmenų buvimą nusileidimo zonoje, siekiant įvykdyti saugų nusileidimą.
5.3. Naudotojas gali pradėti nusileidimą tiktai po to, kai įsitikino, kad galės saugiai nusileisti. Naudotojui draudžiama naudoti Trasas, jeigu kyla bet kokių abejonių, kad sniego kokybė arba būklė netinkama nusileidimui net ir tokiu atveju, jeigu veikia keltuvas. Naudotojui draudžiama būti Trasų nusileidimo zonoje, jeigu joje dirba arba yra retrakas (sniego traktorius). Naudotojas privalo duoti kelią retrakui (sniego traktoriui) arba Trasų tarnybų specialiam transportui.
5.4. Naudotojas gali aplenkti kitą Naudotoją iš dešinės arba iš kairės pusės. Naudotojas privalo asmeniui , kurį aplenkia, palikti pakankamai didelį Trasos plotį manevrų vykdymui.
5.5. Naudotojas privalo laikytis distancijos su priekyje važiuojančiais asmenimis ir vengti susidūrimo su priekyje važiuojančiais asmenimis. Naudotojas, važiuojantis iš viršaus, yra atsakingas už susidūrimo su žemiau esančiu arba priekyje važiuojančiu asmeniu išvengimą, o įvykus susidūrimui - už šio susidūrimo sukeltas pasekmes.
5.6. Blogai apžvelgiamose Trasų vietose arba esant neaiškiai situacijai Naudotojui leidžiama judėti tokiu greičiu, kad būtų įmanoma išvengti susidūrimo, nepriklausomai nuo susidariusios situacijos.
5.7. Naudotojui draudžiama kirsti sąlyginę liniją, kuri atskiria keltuvo kelią nuo Trasų nusileidimo zonos.
5.8. Naudotojas privalo suteikti pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam asmeniui. Apie bet kurį nelaimingą atsitikimą būtina nedelsiant pranešti Trasų personalui ir dalyvauti pagalbos teikime, jeigu tokia būtina.

6 KELTUVO NAUDOJIMO SĄLYGOS:
6.1. Prieš pasikėlimą:
6.1.1. Naudotojas prie keltuvo privalo laikytis eilės tvarkos.
6.1.2. Prisikabinti prie keltuvo ir atsikabinti nuo keltuvo galima tiktai tam numatytose vietose. Atsikabinimas pasikėlimo metu leidžiamas tiktai specialiu Trasų personalo raginimu. Vienu keltuvo kabliu/laikikliu („Tablečių” tipo keltuvuose) gali pasikelti tiktai vienas Naudotojas. Kabliu /Inkaru („T-bar” tipo keltuvuose) gali pasikelti ne daugiau kaip du Naudotojai.
6.1.3. Naudotojas, neturintis keltuvo naudojimosi patirties, privalo apie tai informuoti Trasų personalą prie keltuvo, kad jis galėtų pagelbėti.
6.1.4. Naudotojas privalo išsirinkti kaip galima daugiau prigulusią ir atitinkančią aprangą, kišenės ir sąsaga turi būti užsegtos, kad keltuvo sudėtinės dalys, skirtos Naudotojo pakėlimui į kalno viršūnę– kablys, laikiklis, inkaras (toliau tekste - “Laikiklis/Inkaras”), neužkibtų už jų.
6.2. pradedant pasikėlimą:
6.2.1. Naudotojas (slidininkas) privalo nusiimti lazdų diržus ir lazdas laikyti rankoje iškištoje iš keltuvo. Jeigu kylate su snieglente, iškelkite vieną koją iš snieglentės tvirtinimo.
6.2.2. Naudotojas privalo atsistoti tiesiogiai šalia keltuvo, bet ne arčiau kaip 0,5 m nuo jo troso vertikalios linijos, kad Naudotojo neliestų pro šalį slystantys keltuvo Laikikliai /Inkarai. Jeigu pro šalį slystantis Laikiklis/Inkaras dėl šios priežasties sugadino Naudotojos aprangą, Savininkas nuostolių neatlygina.
6.2.3. Naudotojas privalo sugriebti laisva ranka Laikiklį/Inkarą, prisitraukiant judėjimo kryptimi. Kai judėjimas pradėtas, „Multilifto” tipo keltuvo laikiklį uždėkite už nugaros juosmens vietos aukštyje. „T-bar” tipo keltuvų laikiklį /inkarą už nugaros po klubų linija, „Tablečių” tipo keltuvo laikiklis /inkaras įstatomas tarp kojų.
6.3. Pasikėlimo metu:
6.3.1. Naudotojas privalo nukreipti slides arba snieglentę pasikėlimo kelio kryptimi.
6.3.2. Pasikeliant su keltuvu važiuojama tiesiai, be pasisukimų ir vingiuojančių judesių ir atsižvelgiant į pakėlimo kelią. Kritimo atveju kaip galima greičiau atlaisvinamas keltuvo kelias.
6.3.3. Naudotojui draudžiama atleisti Laikiklį/Inkarą tiesiogiai prieš keltuvo atramas.
6.4. Užbaigiant pasikėlimą:
6.4.1. Prieš nuimant kablį Naudotojas privalo įsitikinti, ar Laikiklis /Inkaras neužsikabino už rūbų arba Inventoriaus, siekiant išvengti Naudotojo traumos (kūno sužeidimų), o taip pat, kad nebūtų sugadinta Naudotojo apranga ir Inventorius.
6.4.2. Naudotojas privalo atsikabinti nuo Laikiklio/Inkaro tiktai tuomet, kai slidės jau yra ant horizontalaus paviršiaus.
6.4.3. Naudotojas nedelsiant privalo atlaisvinti aikštelę artimiausio šlaito kryptimi, kad sekantis keltuvo Naudotojas nesukeltų traumos atleistu Laikikliu /Inkaru.
6.4.4. Atsikabinant nuo keltuvo, Naudotojui draudžiama traukti Laikiklį/Inkarą į šoną, arba vykdyti kitus veiksmus, kurie sukeltų keltuvo troso nutrūkimo arba sugadinimo grėsmę.
6.4.5. Tuo atveju, jeigu keltuvas kelia grėsmę kokiam Trasų naudotojui, Naudotojas privalo garsiai pareikalauti išjungti keltuvą arba pats išjungti keltuvą, nuspaudžiant “STOP” mygtuką.

7 NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ:
7.1. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos jis padarė tretiesiems asmenims arba Savininkui, naudojant Trasas.
7.2. Jeigu Naudotojas nesilaiko šios Sutarties reikalavimų, Trasų personalas turi teisę anuliuoti jo Bilietą ir uždrausti naudoti Trasas. Esant šiurkščiam Taisyklių pažeidimui Naudotojui uždraudžiama naudotis Trasomis neterminuotai.
7.3. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, atsiradusius tretiesiems asmenims ir Savininkui dėl Taisyklių pažeidimo, tame tarpe, dėl keltuvo naudojimo sąlygų nesilaikymo.
7.4. Bilieto pametimo atveju Naudotojas neturi teisės jį atnaujinti arba kompensuoti sumokėtą sumą.
7.5. Naudotojas neturi teisės reikalauti Bilieto apkeitimo į pinigus, jeigu Bilieto veikimo laikas prasidėjo, ir jo daugiau nebepatenkina Trasų dangos būklė, oro arba bet kokios kitos aplinkybės.

8 SAVININKO ATSAKOMYBĖ:
8.1. Savininkas neapsiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus ir nuostolius, atsiradusius naudotojui arba tretiesiems asmenims pažeidus šios Sutarties sąlygas.
8.2. Savininkas neapsiima atsakomybės už inventoriaus, transporto priemonių, kitų asmenų turto sugadinimą, vagystes.
8.3. Savininkas neprivalo atsakyti už žalą arba nuostolius, kurie padaryti dėl neteisingo keltuvo naudojimo arba saugumo taisyklių nesilaikymo.

9 KITOS SĄLYGOS:
9.1. Savininkas turi teisę nesuteikti asmeniui galimybės naudoti Trasas, jeigu asmuo neturi Bilieto arba užsibaigė jo veikimas, tame tarpe Bilieto anuliavimo atveju. Savininkas turi teisę vykdyti veiksmus šių asmenų pašalinimui iš Trasų.
9.2. Šia Sutartimi Naudotojas ir asmuo, kurį liečia ši Sutartis, leidžia Savininkui arba jo įgaliotam trečiajam Asmeniui vykdyti savo asmeninių duomenų rinkimą, fiksavimą pagal šios Sutarties sąlygas. Savininkas gali vykdyti Naudotojo ir asmenų, kuriuos liečia ši Sutartis, asmeninių duomenų (fotografijos, video ir kitų garso ir vizualios informacijos įrašų pavidalu) fiksavimą ir apdorojimą, jeigu asmuo naudojo Trasas be Savininko sutikimo arba nežiūrint Savininko draudimo, naudojo suklastotą Bilietą, o taip pat atvejais, jeigu šiam asmeniui Savininkas arba jo įgalioti asmenys anuliavo Bilietą dėl šios Sutarties sąlygų pažeidimo. Savininkas turi teisę rinkti, registruoti, įvesti, laikyti informaciją apie asmenį teksto, garso ir vizualinių duomenų laikikliuose, tvarkyti, perdaryti, naudoti, transliuoti, ištrinti, apdoroti ir perduoti informaciją kitiems slidinėjimo trasų savininkams.
9.3. Ginčai ir nesutarimai dėl Taisyklių, jų pažeidimo ir dėl atsakomybės dėl naudojimosi Trasomis yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Jeigu tarpusavio derybų būdu jų išspręsti nepavyksta, abi Šalys turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

„SNOW PARKO“ TAISYKLĖS
• Visada įvertinkite savo sugebėjimus, nes už savo saugumą atsakote tik Jūs patys.
• „SNOW PARKE” čiuožkite tik „Twin Tip“ tipo slidėmis bei snieglentėmis.
• Jeigu esate nepatyręs snieglentininkas/slidininkas, nebandykite kartoti triukų, kuriuos atlieka labiau patyrę čiuožėjai.
• Prieš čiuoždami „SNOW PARKE” apžiūrėkite figūras ir įvertinkite savo patirtį bei sugebėjimus.
• Jeigu vienu metu figūrą pasiekia du žmonės, pirmasis ja leidžiasi tas, kuris čiuožia pirmas, antrasis privalo palaukti, kol prieš jį čiuožęs žmogus saugiai nusileis.
• Saugokitės neatidžių ir skersai Jūsų kelio čiuožiančių žmonių.
• Jeigu netyčia nugriūnate, kuo skubiau atsikelkite.
• Būkite mandagūs. Nesielkite taip, kaip nenorėtumėte, kad būtų elgiamasi su Jumis.
• Nesustokite blogai matomose vietose.
• Niekada nepaleiskite savo snieglentės. Jeigu ją nusiimate, ant sniego pasidėkite apkaustais į apačią.

„SNOW PARKE” DRAUDŽIAMA:
• ČIUOŽTI BE ŠALMŲ.
• Čiuožti asmenims iki 16 metų be tėvų ar instruktorių priežiūros.
• Parko lankytojams savarankiškai statyti ir keisti figūras.
• Ilsėtis ant/tarp „SNOW PARKO” figūrų.
• Čiuožti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių bei toksinių medžiagų.

PATVIRTINTA
Lapių bendruomenės valdybos
Posėdis 2019-11-08
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram